Ngày đăng: 28/12/2021   ||   Lượt xem: 5114
Chia sẻ

57 cơ s đưc đánh giá là CƠ S AN TOÀN đ điu kin m ca đón khách

Thc hin Quyết định s 1755/QĐ-UBND-HC ngày 22/11/2021 ca UBND Tnh v vic Ban hành B tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chng dch Covid-19 đi vi hot đng du lch trên địa bàn tnh Đng Tháp. T 14/12/2021 đến ngày 22/12/2021, S Văn hóa, Th thao và Du lịch đã t chc Đoàn kim tra liên ngành (S VHTTDL, S Y tế, S Công Thương) tiến hành kim tra thc tế, đánh giá tiêu chí an toàn trong phòng, chng dch Covid-19 đi vi các cơ s lưu trú du lch, khu di tích, đim du lch, đim tham quan cng đng.

A picture containing sky, outdoor, tree, nature

Description automatically generated

Đim du lch Cánh đng hoa hng sn sàng đón khách vào 1/1/2022

Theo đó, Đoàn đã tiến hành kim tra thc tế, đánh giá, chm đim (đt 1) cho 61 Cơ s kinh doanh dch v du lch trên địa bàn tnh. C th gm: V cơ s lưu trú là 35 khách sn, homestay, farmstay; 04 khu di tích và đim du lch trng đim; 22 đim tham quan du lch cng đng, cơ s cung ng dch v phc v du lch.

Qua kim tra thc tế có 57/61 Cơ s đưc đánh giá là “CƠ S AN TOÀN. Gm: 32 khách sn, homestay, farmstay; 25 Khu di tích, Đim du lịch, Đim tham quan cng đng, Cơ s cung ng dch v phc v du lch), đáp ng 20 tiêu chí thành phn theo 04 nhóm tiêu chí thuc B Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chng dch Covid-19 trong hot đng du lch trên địa bàn tnh Đng Tháp (danh sách chi tiết 57 cơ s đưc đánh giá "CƠ S AN TOÀN").

Theo quy định tại Quyết định s 1755/QĐ-UBND-HC ngày 22/11/2021 ca UBND Tnh, đi vi 57 Cơ s đạt 20 tiêu chí thành phn, đưc đánh giá là CƠ S AN TOÀN,  là đ điu kin m ca đón tiếp khách.

Đi vi 04 Cơ s đánh giá chưa đạt Cơ s an toàn, trong đó có 02 Khách sn chưa đáp ng đy đ 20 tiêu chí thành phn và 02 đim tham quan cng đng chưa chun b chnh trang li cơ s vt cht và trang b thiết b vt tư y tế phòng chng dch Covid-19 theo quy định. Đoàn kim tra đã hưng dn và yêu cu các Cơ s phi thc hin b sung đáp ng đy đ 20 tiêu chí thành phn theo B tiêu chí đánh giá an toàn và đưc cơ quan chc năng đánh giá là Cơ s an toàn thì mi đưc m ca đón khách.

S VHTTDL tiếp tc t chc kim tra đánh giá an toàn đt 2 cho các cơ s kinh doanh du lch còn li và kim tra li các cơ s đã đánh giá đt 1 chưa đạt tiêu chí cơ s an toàn.

Sau các đt kim tra, S S vn tiếp tc theo dõi, nhc nh, h tr, hưng dn các cơ s thc hin nghiêm công tác phòng, chng dch Covid-19, đng thi chn chnh, x lý vi phm nếu có, nhm đm bo an toàn trong công tác phòng chng dch covid-19 cũng như an toàn trong hot đng du lch, tng bưc n định và ly li đà tăng trưng trong thi gian ti.

Text

Description automatically generated

Theo Phòng QLDL

(Nguồn: https://dulich.dongthap.gov.vn/vi/detailnews/?t=57-co-so-duoc-danh-gia-la-co-so-an-toan-du-dieu-kien-mo-cua-don-khach&id=news_274


(*) Xem thêm

Bình luận